ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

หัวข้อ : 1.โครงสร้าง
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2364/
https://nongborlocal.go.th/menu/2389/
หัวข้อ : 2.ข้อมูลผู้บริหาร
https://nongborlocal.go.th/menu/2390/
หัวข้อ : 3.อำนาจหน้าที่
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2384/
หัวข้อ : 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2402/
หัวข้อ : 5.ข้อมูลการติดต่อ
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2386/
หัวข้อ : 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/3544/
หัวข้อ : 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
Link : https://nongborlocal.go.th/all-information-news/
หัวข้อ : 8.Q&A
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2523/
หัวข้อ : 9.Social Network
Link : https://www.facebook.com/nongborlocal.go.th/
หัวข้อ : 10.แผนการดำเนินงานประจำปี
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2398/
หัวข้อ : 11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2399/
หัวข้อ : 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2400/
หัวข้อ : 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2412/
หัวข้อ : 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2416/
หัวข้อ : 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2418/
หัวข้อ : 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2420/
หัวข้อ : 17.E-Service
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/3529/
หัวข้อ : 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2411/
หัวข้อ : 19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2409/
หัวข้อ : 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2410/
หัวข้อ : 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/3396/
หัวข้อ : 22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
Link : https://nongborlocal.go.th/cattalog/procurement/

https://nongborlocal.go.th/information-news/2653/

https://nongborlocal.go.th/tender-news/2656/

https://nongborlocal.go.th/menu/2880/

หัวข้อ : 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
Link : https://nongborlocal.go.th/sum-procurement/2667/
หัวข้อ : 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2564
Link : https://nongborlocal.go.th/report-procurement/2638/
หัวข้อ : 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2421/

https://nongborlocal.go.th/menu/2424/

หัวข้อ : 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://nongborlocal.go.th/menu/2422/
หัวข้อ : 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://nongborlocal.go.th/menu/2419/
หัวข้อ : 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2423/
หัวข้อ : 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2486/

https://nongborlocal.go.th/menu/2499/

หัวข้อ : 30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2521/

https://nongborlocal.go.th/menu/2547/

หัวข้อ : 31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2500/
หัวข้อ : 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2483/
หัวข้อ : 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2514/

https://nongborlocal.go.th/menu/2482/

หัวข้อ : 34.นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/4444/
หัวข้อ : 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2485/

https://nongborlocal.go.th/menu/2484/

https://nongborlocal.go.th/transparency/2585/

https://nongborlocal.go.th/transparency/2588/

https://nongborlocal.go.th/transparency/2587/

หัวข้อ : 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
Link : https://nongborlocal.go.th/transparency/4684/
หัวข้อ : 37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Link : https://nongborlocal.go.th/transparency/4687/
หัวข้อ : 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Link : https://nongborlocal.go.th/menu/2515/
หัวข้อ : 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Link : https://nongborlocal.go.th/plan-tujurit/2575/
หัวข้อ : 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
Link : https://nongborlocal.go.th/plan-tujurit/2578/
หัวข้อ : 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
Link : https://nongborlocal.go.th/plan-tujurit/2579/
หัวข้อ : 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Link : https://nongborlocal.go.th/transparency/4075/
หัวข้อ : 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Link https://nongborlocal.go.th/transparency/4078/