คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

ทำเนียบผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง)

นายสิทธิ์ณรงค์  ทันอินทรอาจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เบอร์โทรศัพท์ :090-852-8568

นายป้าน  โครตนาแก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เบอร์โทร : 089-863-3090

นายชราวุธ  ไกยะฝ่าย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เบอร์โทร : 083-347-8124

นายนายจันที พรหมวงค์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เบอร์โทร : 096-392-4591

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ (ฝ่ายประจำ)

นายประมวล  จินตนา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เบอร์โทร : 086-379-1699

 

 

 

 

นางอรณิชชา  นามขันธ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เบอร์โทร : 065-232-6351

นางหยกกลิ่น อัคฮาด

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร : 081-055-5530

 

-ว่าง-

ผู้อำนายการกองช่าง

นายวัชรากรณ์  วังทะพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร : 093-526-9198

นางจินตนา  อินภูวา 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร : 098-119-2069

 

 

นางสาววัชราพร  พลนารี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร : 081-266-9708