รายงานติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน