สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำปีงบประมาณ 2565)