เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.  เจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส