ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหมากเฟือง

ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายเลิศฯม.8บ้านห