รายงานสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานสรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566