ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านหนองบ่อน้อย

ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายอนันต์ม.12บ้าน