การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

งานที่ให้บริการ            การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                               ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 042-199710                           (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                           หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ประชาชนยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่                            ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. เจ้าหน้าที่รับคำร้องและเสนอผู้บริหารพิจารณา             ๒. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ระยะเวลา ๕ นาที)

๓. ผู้บริหารพิจารณอนุมัติ                                       ๓. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ระยะเวลา ๕ นาที)

๔. เจ้าหน้าที่ประสานไปยังหน่วยงานที่มีรถบรรทุกน้ำ         ๔. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อขอความร่วมมือจัดส่งน้ำ กรณีรถบรรทุกน้ำว่าง

จะดำเนินการจัดส่งน้ำได้ทันที

(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

๕. เสร็จสิ้นภารกิจรายงานให้ผู้บริหารทราบ                    ๕. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                            จำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทรศัพท์:042-199710