การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน

งานที่ให้บริการ            การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                               ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 042-199710                  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                           หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. หนังสือรับรองการปลูกสร้างบ้าน                                      ๑. กองช่าง  อบต.ควนชะลิก

๒. นำใบรับรองที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ ไปขอหนังสือรับรอง                 ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

การมีส้วมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๓. ต้องไปขอใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   ๓. ผู้ใหญ่บ้าน

ในหมู่บ้านที่ตนทำการก่อสร้างบ้าน

๔. นำเอกสารที่ได้มาทั้งหมดนำไปยื่นที่นายทะเบียนอำเภอหัวไทร      ๔. ที่ว่าการอำเภอหัวไทร

เพื่อขอบ้านเลขที่

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                            จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาโฉนดที่ดินที่มีการปลูกสร้างบ้าน                                                        จำนวน ๑ ฉบับ

๔. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน                                                                  จำนวน ๑ ฉบับ

๕. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                จำนวน ๑ ฉบับ

 ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทรศัพท์:042-199710