การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

งานที่ให้บริการ            การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                               ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 042-199710                  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                           หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ยื่นเอกสาร                                                   ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

(ระยะเวลา ๑ นาที)

๒. ตรวจสอบเอกสาร                                            ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

(ระยะเวลา ๒ นาที)

๓. ออกใบเสร็จ                                                   ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

(ระยะเวลา ๒ นาที)

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

กรณีโรงเรือนรายเก่า

ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย  (ถ้ามี)    จำนวน ๑ ฉบับ

กรณีโรงเรือนรายใหม่ 

๑. สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น                                จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย  หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                              จำนวน ๑ ฉบับ

๓. หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ  เช่น  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์                              จำนวน ๑ ฉบับ

๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท                                                 จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน                                                    จำนวน ๑ ฉบับ

๖. สัญญาเช่าบ้าน                                                                                                จำนวน ๑ ฉบับ

๗. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์                         จำนวน ๑ ฉบับ

 ค่าธรรมเนียม

อัตราภาษี

อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทรศัพท์:042-199710