การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

งานที่ให้บริการ            การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                               ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 042-199710                  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                           หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ยื่นเอกสาร                                                   ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

(ระยะเวลา ๑ นาที)

๒. ตรวจสอบเอกสาร                                            ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

(ระยะเวลา ๒ นาที)

๓. ออกใบเสร็จ                                                   ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

(ระยะเวลา ๒ นาที)

 

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

กรณีชำระปกติ

๑. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา                                                              จำนวน ๑ ฉบับ

กรณีการประเมินใหม่

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                       จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                           จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาเอกสารสิทธิ์                                                                        จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน                                                        จำนวน ๑ ฉบับ

กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

๑. สำเนาใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา                                                                 จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน                                                                             จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                           จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน                                                                             จำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

อัตราภาษี

๑. อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น ๓๔ อัตรา

๒. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาทให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก

เสียภาษี ๗๐ บาท

๓. ส่วนที่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท

๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก

– เสียกึ่งอัตรา

– ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท

– ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม ๑ เท่า

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทรศัพท์ : 042-199710