การจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือสำหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ            การจดทะเบียนพาณิชย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                               ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 042-199710                  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์                 พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยให้ อบต. รับจดทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้ประกอบการสามารถนำหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ไปใช้การทำธุรกรรมได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อได้เปิดให้บริการแก่  ผู้ประกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชย์ได้  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                           หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นคำขอและกรอกข้อมูล(แบบ ท.พ.)         ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร                                  ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

๓. นายทะเบียนพิจารณาคำขอและจดทะเบียนพาณิชย์                 ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

๔. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์           ๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๕ นาที

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่

 • คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)           จำนวน ๑ ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน ๑ ฉบับ
 • กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่                                                     จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ                                        จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาสัญญาเช่า                                                                       จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่                                       จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่                                                   จำนวน ๑ ฉบับ

 • กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท                                จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ                        จำนวน ๑ ฉบับ

 • กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี แบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย แบบ ทพ.

จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่

๑)  คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)                                                                  จำนวน ๑ ชุด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                          จำนวน ๑ ฉบับ
 • กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่                                                     จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ                                        จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาสัญญาเช่า                                                                       จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่                                       จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่                                                   จำนวน ๑ ฉบับ

 • กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท                                จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ                        จำนวน ๑ ฉบับ

 • ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓)           จำนวน ๑ ฉบับ

จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) เอกสารที่ใช้ ได้แก่

 • คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)           จำนวน ๑ ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน ๑ ฉบับ
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓)           จำนวน ๑ ฉบับ
 • กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม

– สำเนาใบมรณบัตร                                                                     จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท                                                          จำนวน ๑ ฉบับ

 • กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท                                จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ                         จำนวน ๑ ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ๕๐ บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ ๒๐ บาท
 3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ ๒๐ บาท
 4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ ๓๐ บาท
 5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจรายหนึ่ง เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท
 6. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ฉบับละ   ๓๐ บาท

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทรศัพท์:042-199710