การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564