หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ

 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565                                     ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565                                     ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564                               ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564                                   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564                                 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564                                 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564                               ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564