กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


นางจินตนา  อินภูวา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(นายวรวุฒิ   อินภูวา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ