กองช่าง

 กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 

-ว่าง

 


ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายพิรพงษ์  วง์ละคร
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง


 นายประวิทย์  บุตราช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
 

 

นายเวชยันต์  ทองนู
พนักงานทั่วไป

นางสาวอรนุช  แซงบุญเรือง
พนักงานทั่วไป