กองช่าง

 กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อนายสมศักดิ์  พ่อเพียโครต
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิรพงษ์  วง์ละคร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


 นายประวิทย์  บุตราช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา   

นางสาวอรนุช  แซงบุญเรือง
พนักงานทั่วไป