กองคลัง

     กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


นางหยกกลิ่น  อัคฮาด
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


นางภัสราภรณ์  พิมพลชาย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางจิรวรรณ  กาญจนสุวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางณัฐฐิญา  วงค์ศรียา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวปุณณดา  ผ่องคณะ   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     

างพัชรียา  พุดทา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ายชราวุฒิ  พองพลา
คนงานทั่วไป

 

 

 

                           
                                                 

                                             

                                                           รอแบรูปภาพ