ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายค้างชำระ

“งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองบ่อ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ผู้ประกอบการและผู้ครอบครองป้าย ที่ยังค้างชำระภาษีป้ายให้มาชำระภาษี หากไม่มาชำระจะเสียเงินค่าปรับเพิ่มร้อยละสอง ต่อเดือน