ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ทำแบบประเมินระดับการรับรู้ที่มีต่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตไบลหนองบ่อ ทำแบบประเมินระดับการรับรู้ที่มีต่อหน่วยงาน เพียงท่านสละเวลา 5 นาที ให้ความร่วมมือทำแบบประเมินเพื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จะได้นำผลการประเมินมาพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย (EIT) ช่องทางการตอบแบบประเมินมีดังต่อไปนี้

1.ท่านสามารถเข้าไปที่เว็ปไซด์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ywe3zw
2.สแกน QR Code

 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ 👇🏻