ออกบริการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการอพยพหนีไฟ

09022565งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองบ่อ โดย จอ.บุญนำ ชาเครือ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อบต.คำพี้ อบต.ก้านเหลืองและ อบต.พิมาน ออกบริการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการอพยพหนีไฟ การระงับอัคคีภัยโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบ่อ และโรงเรียนบ้านดงดู่งาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรสาธารณภัยในโรงเรียน ณ.โรงเรียนบ้านหนองบ่อ