กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในตลอดปี พ.ศ. 2566     ณ อาคารหอประชุมฝึกอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ