การเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ พองผลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้เปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงและรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 และเรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 ณ.อาคารหอประชุมฝึกอาชีพ อบต.หนองบ่อ