การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจรและช่วยเหลือประชาชนกรณีมีเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4มกราคม 2566 ณ บริเวณริมถนนสายสกล-นาแก ช่วงตลาดคลองถมตำบลหนองบ่อ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ