การเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ พองผลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ