ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองบ่อ

63.2 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบ 2565-2566

63.2 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบ 2565-2566

ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (LTC) (nhso.go.th)