รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

***จะรายงานได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565***