การจัดเก็บภาษีป้าย

งานที่ให้บริการ            การจัดเก็บภาษีป้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

 ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                               ระยะเวลาเปิดให้บริการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 042-199710                  (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน                                                           หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. ยื่นเอกสาร                                                   ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

(ระยะเวลา ๑ นาที)

๒. ตรวจสอบเอกสาร                                            ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

(ระยะเวลา ๒ นาที)

๓. ออกใบเสร็จ                                                   ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง

(ระยะเวลา ๒ นาที)

 

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาที

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

กรณีป้ายรายเก่า

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อน                                                                    จำนวน ๑ ฉบับ

กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                    จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                 จำนวน ๑ ฉบับ

๓. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                              จำนวน ๑ ฉบับ

๔. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท                                                                        จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย                                                     จำนวน ๑ ฉบับ

 

ค่าธรรมเนียม

อัตราภาษี

๑. การคำนวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการคำนวณภาษีป้าย

๑.๑ การคำนวณพื้นที่ป้าย

๑.๑.๑ ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้

๑.๑.๒ ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้

ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนด ส่วนกว้างที่สุด

ยาวที่สุด แล้วคำนวณตาม ๑.๑.๑

๑.๑.๓ คำนวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

๑.๒ อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น ๓ อัตรา ดังนี้

การคำนวณภาษีป้าย ให้คำนวณโดยนำพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษี มีพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ ๒ ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้

๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เท่ากับ ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐)

 

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทรศัพท์:042-199710