กองสวัสดิการสังคม

          กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

นางสาววัชราพร  พลนารี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายธนชัย  สุริยสงคราม

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางเอื้องฟ้า  ท้าวใคร

คนงานทั่วไป