สำนักปลัด

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

นายวัชรากรณ์  วังทะพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหาร งานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวภูริตา  ทันอินทร์อาจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวมัตติกา  ปิยะราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางนันทพร  วงค์คำจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  นายนรเดช  พระพุทธารักษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
จ่าเอกบุญนำ   ชาเครือ
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นางสาวนิภาพร  จันโทวาท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจีระนันท์   พิมจันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพาน  ดอกสี
พนักงานขับรถยนต์
นายเดชฤิทธิ์   ประทุมโสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 นายอภิเชษฐ์  เชื้อตาพระ
  พนักงานสูบน้ำ
                                              

นายฉัตรชัย  วงค์ศรียา
คนงาน    
 นางสมพร  ประทุมโสม
แม่บ้าน   
นายสิทธิชัย   พิมทอง
คนงานทั่วไป
นายวีระยุทธ  นามบุตรดี
คนงานทั่วไป