สำนักปลัด

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

นายวัชรากรณ์  วังทะพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

-ว่าง-
นางสาวภูริตา  ทันอินทร์อาจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวมัตติกา  ปิยะราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นักจัดการงานทั่วไป

 

  นายนรเดช  พระพุทธารักษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
จ่าเอกบุญนำ   ชาเครือ
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นางสาวนิภาพร  จันโทวาท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจีระนันท์   พิมจันา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพาน  ดอกสี
พนักงานขับรถยนต์
นายเดชฤิทธิ์   ประทุมโสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 นายอภิเชษฐ์  เชื้อตาพระ
  พนักงานสูบน้ำ
                                              

– ว่าง –
นายฉัตรชัย  วงค์ศรียา
คนงาน    
 นางสมพร  ประทุมโสม
แม่บ้าน   
นายสิทธิชัย   พิมทอง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป