ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ