โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ออกพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยมีพี่น้องประชาชนได้นำเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน