การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการจัดสรรงบประมาณตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิ์ณรงค์ ทันอินทรอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองบ่อ และประธาน อสม.ในระดับหมู่บ้าน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการจัดสรรงบประมาณตามแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ