กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยนางสาววัชราพร พลนารี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนายธนชัย สุริยสงคราม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางรุนนี วงศ์ตาแพง 2 .นายกี ด้วงคำภา ราษฎรบ้านโพนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบ่อ