กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนคัดแยกขยะในชุมชนและการเศษขยะมาทำปุ๋ย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา08.30น. นายสิทธิ์ณรงค์ ทันอินทรอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบ่อทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูผายล พี่น้องประชาชนจิตอาสารักษ์โลก ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนคัดแยกขยะในชุมชนและการนำเศษขยะมาทำปุ๋ย เพื่อสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าของขยะ ช่วยกันรักษาความสะอาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวผาเป้าผาแดง โดยเดินรณรงค์เริ่มจากตลาดเจ้แปหนองบ่อจนถึงสถานีควบคุมไฟป่าภูผายลบ้านโพนงาม