[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองบ่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 •   ip ของคุณ คือ 107.21.85.250
  ออนไลน์
  2 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  171 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  344 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  4999 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  4999 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  206687 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557    
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เดือนมกราคม 2560
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  โครงการก่อสร้างฐานรากถังกรองพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.10 บ้านนากุง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศสอบราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเชล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  ประกาศแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
  คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
  ร้อยปีธงชาติไทย - ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
  ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี ๒๕๖๑
  โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.)ประจำปี พ.ศ.2561-2564
  ประกาศแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านดงบัง หมู่ที่ 9
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8
  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพนงาม-บ้านห้วยยาง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6
  โครงการจ้างเหมาขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3
  โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเตย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  ประชา่สัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบ่อ-โพนงาม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบ่อ-โพนงาม
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพนงาม-บ้านห้วยยาง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนากุง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสถานีตำรวจหนองบ่อ หมู่ที่ 12 บ้านหนองบ่อน้อย
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมทางเข้าสำนักงานด้านทิศตะวันออก
  ใบสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
  โครงการเสริมสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "โครงการเสริมวินัยในการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.หนองบ่อ
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาคลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  เอกสารประกวดราคา(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเชล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
  ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( EIT)
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่นเสียภายนอก (EIT)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 e- bidding
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 8
  จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2561
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง -บ้านป่าไร่ หมู่ 8
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกห้วยเตย หมู่ 2
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ
  ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หม่ 9
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) หมู่ 8
  ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.3
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ม.4
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ม.7
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)และภายใน(IIT)
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจักจ้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน ม.12 บ้านหนองบ่อน้อย
  ประกาศกำหนดอายุการใช้ทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่่อมราคาต่อปี
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนากุง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขวาง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่สอง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย.๒๕๖๒)
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงขวาง-ห้วยนางออ หมู่ 5
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563
  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2562)
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดินดำ - บ้านคำศรีสุข หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 8)
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงบัง - สายสกลนคร-นาแก หมู่ที่ 9 )
  ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบ่อ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2563
  โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลพร้อมโรงเก็บปุ๋ยหมัก
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม (บล็อคคอนเวอร์ส)หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 และหมู่ 2บ้านหนองบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง-สายสกลนคร-นาแก หมู่ ๙ บ้านดงบัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติพร้อมห้องน้ำ ป่าช้าบ้านนากุง หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าบ้านดงขวาง หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุ บ้านยางคำ หมู่ที่ 4
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรและเลือกสรร
  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม
  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม
  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ
  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  ประกาศสภา อบต.หนองบ่อ เรื่อง การเปิดประชุมสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2
  ประกาศสภา อบต.หนองบ่อ เรื่อง ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1,2/2563
  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์แทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ระยะที่สาม จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
  ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนสังข์
  ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดชุมชน-ป่าช้าบ้านยางคำ ตำบลหนองบ่อ จำนวนเงิน 1,270,000 บาท
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองบ่อ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดชุมชน-ป่าช้าบ้านยางคำ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จำนวน 1 คัน
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง-ป่าช้าบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง-ป่าช้าบ้านหนองบ่อ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด-คลองชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด-คลองชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้ายยางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาเอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ)
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 64
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 48 รายการ
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ ครั้งที่ 2 เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 48 รายการ
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ จำนวนเงิน 230,000 บาท
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พ.ศ.2564
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากาลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนากุง
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  ประกาศผลสอบขึ้นบัญชี อบต.หนองบ่อ
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดชุมชนถึงสายวังสี่บาท บ้านยางคำ หมู่ที่ 4
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดชุมชนถึงสายวังสี่บาท บ้านยางคำ หมู่ที่ 4
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหมากเฟือง ม.8 จำนวนเงิน 122,000 บาท
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสร้างลานคอนกรีตด้านหน้าโรงจอดรถ อบต.หนองบ่อ จำนวนเงิน 124,000 บาท
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบลหนองบ่อ บ้านโพนดู่ หมู่ที่ 11 จำนวนเงิน 59,900 บาท


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์