[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 34.229.113.106
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  20 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  54 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1680 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  2638 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  12710 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  34326 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557    
  ขอเชิญองค์กรปกครองท้่องถิ่น ร่วมประกวดด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2558
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เดือนมกราคม 2560
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  โครงการก่อสร้างฐานรากถังกรองพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.10 บ้านนากุง ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศสอบราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเชล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  ประกาศแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
  คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
  ร้อยปีธงชาติไทย - ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
  ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี ๒๕๖๑
  โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.)ประจำปี พ.ศ.2561-2564
  ประกาศแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บ้านดงบัง หมู่ที่ 9
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8
  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพนงาม-บ้านห้วยยาง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6
  โครงการจ้างเหมาขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3
  โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเตย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  ประชา่สัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบ่อ-โพนงาม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบ่อ-โพนงาม
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพนงาม-บ้านห้วยยาง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนากุง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสถานีตำรวจหนองบ่อ หมู่ที่ 12 บ้านหนองบ่อน้อย
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมทางเข้าสำนักงานด้านทิศตะวันออก
  ใบสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
  โครงการเสริมสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ "โครงการเสริมวินัยในการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.หนองบ่อ
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาคลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  เอกสารประกวดราคา(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเชล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
  ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( EIT)
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่นเสียภายนอก (EIT)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 e- bidding
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 8
  จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2561
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง -บ้านป่าไร่ หมู่ 8
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกห้วยเตย หมู่ 2
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากเฟือง - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ
  ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หม่ 9
  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) หมู่ 8
  ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ม.3
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ม.4
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ม.7
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)และภายใน(IIT)
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจักจ้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน ม.12 บ้านหนองบ่อน้อย


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์