[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.152.38.154
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  60 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  46 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1848 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1615 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  10240 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  31856 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยพิเศษ(เอดส์)รายใหม่

  พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559


  1. คุณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังนี้
      - ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๐๐
      - มีสัญชาติไทย
      - มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตำบลหนองบ่อ
      - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสัสดิการหีือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
         เช่น ข้าราชการบำนาญ  หรือข้าราชการการเมือง การปกครอง เป็นผู้มีรายได้
         เงินเดือน ค่าตอบแทนประจำ
  2. คุณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียนคนพิการ มีรายละเอียดดังนี้
      -  มีสัญชาติไทย
      -  มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตำบลหนองบ่อ
      -  มีบัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการออกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมแลความมั่งคงของมนุษย์
      - ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
  3. คุณสมบัติผู้ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยพิเศษ(เอดส์)มีรายละเอียดดังนี้
      -  มีสัญชาติไทย
      -  มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตำบลหนองบ่อ
      -  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
  4. เอกสารที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่ทางการออกให้                                                จำนวน ๑ ฉบับ
      - สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                             จำนวน ๑ ฉบับ
      - สำเนาบัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการ(กรณีขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ)                                       จำนวน ๑ ฉบับ
      -  ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ทุกระยะ(กรณีขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยพิเศษ(เอดส์))  จำนวน ๑ ฉบับ
  ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2559  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในวันเวลาราชการ
  (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)เว้นวันหยุดราชการ  เข้าชม : 129


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ช่องทางการตอบแแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) 1 / พ.ค. / 2562
        โครงการเสริมวินัยในการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19 / มิ.ย. / 2561
        ประชาสัมพันธ์ 3 / เม.ย. / 2561
        ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 29 / พ.ย. / 2560
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 22 / พ.ย. / 2560


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์