[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
คู่มือและองค์ความรู้
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.208.22.127
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  60 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  313 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1321 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1286 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  8098 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  29714 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  สำนักงานปลัด อบต.

  สำนักปลัด
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  นายประมวล  จินตนา
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


  นางอรณิชชา    นามขันธ์
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)  นายวัชรากรณ์   วังทะพันธ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

   
   
   
                                                  
            
            นางสาวภูริตา  ทันอินทร์อาจ                            นางสาวมัตติกา   ปิยะราช                               จ่าอากาศเอกศักดา  เพ็ญปรัง
           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                                                                       
           นายนรเดช  พระพุทธารักษา                              จ่าเอกบุญนำ   ชาเครือ                                     นางสาวนิภาพร  จันโทวาท
     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


                                             
  นางสาวธิพรพรหม   จันทิมา                      นายสมพาน  ดอกสี                     นายเดชฤิทธิ์   ประทุมโสม          นายอภิเชษฐ์  เชื้อตาพระ
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                         พนักงานขับรถยนต์                 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          พนักงานสูบน้ำ


                                     
    นายฉัตรชัย  วงค์ศรียา                     นางสมพร  ประทุมโสม                      นายยำ  คำเพ็ชรดี                      นายสิทธิชัย   พิมทอง
             คนงาน                                          แม่บ้าน                                        คนสวน                               คนงานทั่วไป
  เข้าชม : 1728


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์