[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองบ่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 •   ip ของคุณ คือ 3.238.132.225
  ออนไลน์
  3 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  329 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  296 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7297 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  18770 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  81652 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  177483 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)

   
               >งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ<


  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองบ่อ  


  ► ประจำปี 2563
         → ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563
       → ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
       → ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
       → ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 3
       → ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 4

  ► ประจำปี 2564
      → ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564
      → ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
      → ประกาศเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี พ.ศ. 2562

  โปรดคลิกตามรายการ...
   
       
  → สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

       → สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

       → สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
       → สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

       → สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
       → สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

       → สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
       → สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี พ.ศ. 2563

  โปรดคลิกตามรายการ...      

       → สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1

       → สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2

       → สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
       → สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

       → สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
       → สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

       → สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
       → สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2


  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี พ.ศ. 2564

  โปรดคลิกตามรายการ...

      → สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
      → สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

      → สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
      → สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

  เข้าชม : 435


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์