[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองบ่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 •   ip ของคุณ คือ 107.21.85.250
  ออนไลน์
  3 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  321 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  344 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  5149 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  5149 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  206837 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  การป้องกันการทุจริต

               
                >การป้องกันการทุจริต<


  คลิกเพื่อเลือก...ดูรายละเอียดข้อมูลตามหัวข้อแต่ละรายการ


  1.⇒►►►แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564  2.⇒►►►การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2563


  3.
  ⇒►►►รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน


  4.⇒►►►การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ   5.⇒►►►การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  6.⇒►►►การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


  7.⇒►►►รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)   


  เข้าชม : 1034


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์