[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองบ่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 •   ip ของคุณ คือ 107.21.85.250
  ออนไลน์
  3 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  192 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  344 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  5020 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  5020 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  206708 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                                   
                                 
  >การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<


  คลิกเพื่อเลือก...

  1.⇒►►► นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  2.⇒►►► การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  3.⇒►►► หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
             
            การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

                
  >ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

               >ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

                >ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน 

                
  >ประกาศ อบตหนองบ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

           การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร
             
               
  >ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกที่มีเหตุกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
          
             
  >ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

               >ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
   
        หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร    

           
   >ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

                >ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
          
        หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                >ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

             
  >ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
      
       หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

                >ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

               >ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

                >ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
             
                


  4.⇒►►►รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563


   


  เข้าชม : 885


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์