[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
คู่มือและองค์ความรู้
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.208.22.127
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  57 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  313 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1318 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1286 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  8095 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  29711 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   
   
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

  วิสัยทัศน์

            วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยไม่มีกำหนดวิธีการไว้) เป็นข้อความซึ่งกำหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้

  “หนองบ่อเมืองน่าอยู่  เคียงคู่ชาวประชา  รักษาประเพณี

  สู่วิถีอาเซียน  เรียนรู้การพัฒนา  ยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

  พันธกิจ(Mission)

            พันธกิจ หมายถึง การกำหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรต้องทำในลักษณะตามกฎหมาย เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ มาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่ต้องทำและอาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

            1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก และโครงสร้างพื้นฐาน

            2. รักษาความสะอาดของถนนและแม่น้ำ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

            4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

            6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

            7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            8. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค และการเกษตร

            9. จัดให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

            10. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการประกอบอาชีพของราษฎร

  เป้าประสงค์

            เป้าประสงค์  หมายถึง การกำหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์/ผลสำเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึงโดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขอองค์กรโดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้และหน่วยงานย่อยภายในองค์กรควรจะมีเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้

            1. เพื่อให้การคมนาคมในพื้นที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            2. เพื่อรักษาความสะอาดของถนน ห้วย หนอง คลองบึง รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            3. เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ

            4. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน

            5. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

            6. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

            7. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            8. เพื่อให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ

            9. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

            10. เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้และงานทำ  เข้าชม : 3083


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์