[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.66.217
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  18 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  108 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  817 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  2664 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  8397 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  54974 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ

                                  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
                       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
                             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

            โปรดเลือกรายการที่ต้องการ

  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น/เพิ่มเติม

  2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี/ เพิ่มเติม


  3. การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  4. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561
  5. แผนการดำเนินงาน
  6. แผนอัตรากำลัง
  7. แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  8. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
  9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  11. งบแสดงฐานะทางการเงิน


  12. รายงานการประชุมสภาทุกครั้ง

  13. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

  14. รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ ป.ป.ช./ ป.ป.ท./ สถ.

  15. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
   
  16. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


  17. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Amual Report)

  18. อื่นๆ (ระบุ)


  เข้าชม : 570


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์