[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
คู่มือและองค์ความรู้
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบพนักงานจ้างของ อบต.หนองบ่อ ประจำปี ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.144.82.216
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  43 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  59 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  737 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1364 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  9973 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  19398 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ

                                  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
                       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
                             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            โปรดเลือกรายการที่ต้องการ

  (1.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562)
     
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564
  (2.) งบประมาณรายจ่
  ายประจำปี (ขัอบัญญัติ)
  (3.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
  (4.)
  แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/ พนักงานจ้าง 4 ปี
  (5.) แผนการจัดหาพัสดุ
  (6.) ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
  (7.) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  (8.) ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
  (9.) งบแสดงฐานะทางการเงิน

  (10.) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง

  (11.) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  (12.) รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ ป.ป.ช. / ป.ป.ท. /สถ.
  (13.) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
  (14.) ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  (15.) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  (16.) คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล

  เข้าชม : 210


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์