[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองบ่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 •   ip ของคุณ คือ 107.21.85.250
  ออนไลน์
  2 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  330 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  344 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  5158 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  5158 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  206846 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

  นายสมาน  เทือกตาทอง           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  นายชราวุฒิ  ไกยะฝ่าย              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  นายสุรศักดิ์   ปุมเป้า                 ส.อบต. ม.1
  นางจินตนา   จันทะเพชร           ส.อบต. ม.1
  นายวุฒิ        เชื้อบริบูรณ์           ส.อบต. ม.3
  นางสาวสุธาทิพย์  ไกยะฝ่าย      ส.อบต. ม.3
  นายสุภาพ  พองผลา                 ส.อบต. ม.4
  นายภูมินทร์  พรหมโครต           ส.อบต. ม.4
  นายพะโยม  ขันทีท้าว               ส.อบต. ม.5
  นางศรีโสภา   มุ่งไธสง              ส.อบต. ม.6
  นายพันธ์   ธรรมะทะ                 ส.อบต. ม.7
  นายสถิตย์   ผุยเตชะ                ส.อบต. ม.8
  นายวีระพงษ์  อาสาพ่อ             ส.อบต. ม.8
  นายถาวร   ผาพรหม                ส.อบต. ม.9
  นายเกษร    ผลราชม               ส.อบต. ม.9
  นายนรงค์  แสนศรี                   ส.อบต. ม.10
  นางสาวนันทนิด  วงค์อินพ่อ      ส.อบต. ม.11
  นายทองคาน   รอบรู้                ส.อบต. ม.11
  นางจันทร์   คำภาพันธ์             ส.อบต. ม.12
  นายประมวล   จินตนา             เลขานุการสภาฯ


  เข้าชม : 5559


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์