[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนดำเนินงานประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
E-Service
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.11.178
  ออนไลน์
  2 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  222 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  321 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  9231 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  7024 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  16255 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  112086 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

  นายสมาน  เทือกตาทอง           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  นายชราวุฒิ  ไกยะฝ่าย              รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  นายสุรศักดิ์   ปุมเป้า                 ส.อบต. ม.1
  นางจินตนา   จันทะเพชร           ส.อบต. ม.1
  นายวุฒิ        เชื้อบริบูรณ์           ส.อบต. ม.3
  นางสาวสุธาทิพย์  ไกยะฝ่าย      ส.อบต. ม.3
  นายสุภาพ  พองผลา                 ส.อบต. ม.4
  นายภูมินทร์  พรหมโครต           ส.อบต. ม.4
  นายพะโยม  ขันทีท้าว               ส.อบต. ม.5
  นายปุนยา    มังชาดา                ส.อบต. ม.5
  นางศรีโสภา   มุ่งไธสง              ส.อบต. ม.6
  นายพันธ์   ธรรมะทะ                 ส.อบต. ม.7
  นายสถิตย์   ผุยเตชะ                ส.อบต. ม.8
  นายวีระพงษ์  อาสาพ่อ             ส.อบต. ม.8
  นายถาวร   ผาพรหม                ส.อบต. ม.9
  นายเกษร    ผลราชม               ส.อบต. ม.9
  นายสิทธิพงษ์   หลาบโพธิ์       ส.อบต. ม.10
  นายนรงค์  แสนศรี                   ส.อบต. ม.10
  นางสาวนันทนิด  วงค์อินพ่อ      ส.อบต. ม.11
  นายทองคาน   รอบรู้                ส.อบต. ม.11
  นางจันทร์   คำภาพันธ์             ส.อบต. ม.12
  นายประมวล   จินตนา             เลขานุการสภาฯ


  เข้าชม : 4940


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์