[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 35.172.195.82
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  56 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  50 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1383 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  1383 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  47960 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

   แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม  พ.ศ. 2561-2564

           1. วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก

           2. เป้าประสงค์รวม :

    “เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

           3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม  มี 6 ยุทธศาสตร์

    3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

    3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน

    3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

    3.5 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงชายแดน

    3.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด

    1. สร้างและพัฒนาสถาบันการศึกษาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

    2. เชื่อมโยงการศึกษากับกลุ่มภูมิภาคอินโดจีน

    3. เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นการใช้ทุนทางสังคม

    4. เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาในทุกด้าน

    5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ

    6. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มจังหวัดและอนุภูมิภาคอินโดจีน

    7. สร้างแรงจูงใจของสถานที่/แหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว         (Story Behind)

    8. สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

    9. ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวตามสื่อต่างๆ

    10. สร้างกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

  11.   จัดทำ Roadshow Package การท่องเที่ยวของจังหวัด

  12.   เสริมสร้างความร่วมมือการค้าระหว่างกลุ่ม  จังหวัด  และจังหวัดอื่นๆ

  13.   ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุนชายแดน

  14.   พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด / แขวง ไทย ลาว เวียดนาม

  15.   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร

  16.   พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครัวเรือน

  17.   พัฒนาด้านการตลาด

  18.   วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

          4. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จังหวัดนครพนม

                       4.1 เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ในอนุภูมิภาค    ลุ่มแม่น้ำโขง

              4.2 เมืองการเกษตรปลอดภัยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

    4.3 เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก

    4.4 เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข

              4.5 เมืองการศึกษารองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

           5. พันธกิจ

    5.1 ด้านเศรษฐกิจ

                       1. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ
  ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

                       2. การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่จังหวัดที่ประชาชน
  มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                       5.2 ด้านสังคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคงในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลักศาสนาอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนในการขับเคลื่อนสังคม เพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียง        

  5.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

                      5.4 ด้านการจัดการ   มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะและบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชน และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กรให้โปร่งใส

   5.5 ด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพื้นที่ชายแดน        มีความมั่นคงและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

            1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม

                     วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและทะเลจีนใต้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”                                                                            

  พันธกิจ

  1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

  3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

  4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยจราจร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

  5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้าการเกษตร

  6. ป้องกัน บำบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม

  7. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจาก        ทุกภาคส่วน

  8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

  เป้าประสงค์

  1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

  2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอย่างทั่วถึง สะดวก    และปลอดภัย

  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน

  5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน

  6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

  6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

            ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

     แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส

     2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
                          3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

               4. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว

               5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

               7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ

               8. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

               9. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

               แนวทางการพัฒนา

               1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์      การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

               3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

               4. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

               5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

               6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวถิ่นอื่นในจังหวัดนครพนม      กลุ่มจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน

               7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

               8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว

            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

               แนวทางการพัฒนา

               1. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

               2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและขยายพื้นที่ชลประทาน

               3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน

               4. พัฒนาสินค้าทางเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร

               5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น

               6. ส่งเสริมการจัดให้มีการตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อ      ต่อรองราคา

               7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ

               8. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ

               แนวทางการพัฒนา

               1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การตลาด การค้าและการลงทุนในภูมิภาค

               2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน

               3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

               4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

               5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน

   

               6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ

   

            5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

               แนวทางการพัฒนา

               1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเสริมสร้าง           ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

               2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาความร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริหารประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ

               3. บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

               5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนราชการต่างๆ เพื่อเข้ามา   มีส่วนร่วมรวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพ           ในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

               แนวทางการพัฒนา

               1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐาน      ที่จำเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics)

               2. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง

               3. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปาอย่างทั่วถึง

               4. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

     6. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

     7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษในชุมชน

     8. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

     9. ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการพาณิชย์

  2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

  2.1 วิสัยทัศน์ (Vission)

  วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น เป็นข้อความซึ่งกำหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต    โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้

  “หนองบ่อเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชาวประชา รักษาประเพณี 

  สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้การพัฒนา ยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.หนองบ่อ (2561-2564) หน้าที่  25

  2.2 พันธกิจ (Mission)

            พันธกิจ หมายถึง การกำหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรต้องทำในลักษณะตามกฎหมาย เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ มาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่ต้องทำและอาจจัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

            1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

            2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

            4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

            6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

            7. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

            9. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค และการเกษตร

            10. ให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

            11. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

            2.2 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)

                 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

  1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

  1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

                 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

  2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

  2.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

  3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

  3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร

                4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

  4.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนรวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  4.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษในชุมชน

  4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการฟื้นฟู และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

               5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

  5.1 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

  5.2 แนวทางการพัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

   5.3. สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.หนองบ่อ (2561-2564) หน้าที่ 26

      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

  6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน

  6.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้ำ  และโครงสร้างพื้นฐาน

  6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร  ขยายเขตไฟฟ้า

  6.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง

  6.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  2.3 เป้าประสงค์

            เป้าประสงค์ หมายถึง การกำหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์/ผลสำเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึงโดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขอองค์กรโดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้และหน่วยงานย่อยภายในองค์กรควรจะมีเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้

  1. เพื่อให้การคมนาคมในพื้นที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         

  2. เพื่อรักษาความสะอาดของถนน ห้วย หนอง คลอง บึง รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            3. เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ

  4. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน

            5. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

  6. เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

            7. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  8. เพื่อจัดให้มีน้ำอุปโภค - บริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ

            9. เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

            10. เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้และมีงานทำ

  2.4 ตัวชี้วัด

  1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว  

  2. ร้อยละของถนน ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีการรักษาความสะอาด และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

                 3. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

                 4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

                 5. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

                 6. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุได้รับการการพัฒนาศักยภาพ

                 7. ร้อยละของประชาชนที่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 8. ร้อยละของประชาชนที่มีน้ำอุปโภค – บริโภค เพียงพอ

                 9. ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                 10. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

  2.5 ค่าเป้าหมาย

                 1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

                 2. ถนน ห้วย หนอง คลอง บึง ปราศจากปฏิกูล มูลฝอย

                 3. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ปราศจากโรคติดต่อ

                 4. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยทุกด้าน

       5. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
                 6. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ

                 7. ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 8. ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคที่พียงพอต่อความต้องการ

                 9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                 10. ทุกครัวเรือนมีรายได้และมีงานทำ

            2.6 กลยุทธ์

                 1. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

       2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

       3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

                 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

       5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                 6. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

       7. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร

                 8. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนรวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

       9. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษในชุมชน

       10. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

       11. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

       12. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ     การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

       13. สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ

       14. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน

       15. สนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้ำ  และโครงสร้างพื้นฐาน

       16. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร  ขยายเขตไฟฟ้า

      17. ส่งเสริมการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง

      18. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  2.7 จุดยืนทางยุทศาสตร์

                 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน

                 1. ด้านความพร้อมในการให้บริการ

                 2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ประชาชนในพื้นที่

                 3. มีการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมให้อยู่คู่ท้องถิ่น

                 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

                 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และครอบครัวให้มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                 6. จัดให้มีการรวมกลุ่มของมวลชนเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น

                 7. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

                 8. พัฒนาด้านการบริหาร การบริการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


                 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร  เข้าชม : 184


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์