[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 35.172.195.82
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  52 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  50 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1379 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  1379 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  47956 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ

   
   
   
   
   
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
   

   

  2.1สภาพทั่วไป

   

   2.1.1ที่ตั้ง

                       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอนาแก ไปตามถนนสายสกลนคร – นาแก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223) ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแกประมาณ 14กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ80กิโลเมตร

   

   

  2.1.2 เนื้อที่

                      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีพื้นที่ประมาณ 63ตารางกิโลเมตร

  2.1.3 ภูมิประเทศ

                     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นราบลุ่มและที่ดอน มีลักษณะเป็นทุ่งกว้างซึ่งปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ำท่วมขังมีป่าไม้สลับกับพื้นที่ราบ มีลำห้วยและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเหมาะแก่การทำการเกษตรปลูกข้าวนาปี พืชไร่ ยางพาราและยาสูบทางตอนใต้เป็นที่ราบสูงติดเทือกเขาภูพาน สภาพป่าเป็นไม้เต็งรังและหินสลับซับซ้อน

  2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ

                     โดยทั่วไป ตำบลหนองบ่อเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ รวมทั้งอิทธิพลจากป่าไม้บนเทือกเขาภูพาน

  2.1.5อาณาเขตติดต่อ

                         ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตตำบลวังยาง            อำเภอวังยาง     จังหวัดนครพนม

                       ทิศใต้             ติดต่อกับเขตตำบลกกตูม            อำเภอดงหลวง   จังหวัดมุกดาหาร

                       ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลคำพี้                  อำเภอนาแก      จังหวัดนครพนม

                       ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลเหล่าโพนค้อ         อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

  2.1.6 การปกครอง

   

                          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีจำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

                           หมู่ที่ 1บ้านหนองบ่อ               นายอาคม      วงค์แสนชัย     เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 2บ้านหนองบ่อ                นางราตรี      แสนสระ          เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 3บ้านโนนสังข์                นายคำใบ      จันโทวาท        เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 4บ้านยางคำ                  นายวีระพงษ์   วงศ์ศรียา         เป็น กำนัน

                          หมู่ที่ 5บ้านดงขวาง                 นายวิธาน      คำเพชรดี         เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 6บ้านโพนงาม                นายปันจง     เทือกตาถา        เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 7บ้านดินดำ                   นายมงคล      ตาแสงโคตร      เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 8บ้านหมากเฟือง             นายสมคิด     จันโทวาท         เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 9  บ้านดงบัง                  นายสมพงค์    หารคำอุ้ย        เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 10บ้านนากุง                  นางมณีวรรณ์  สาลีพร            เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 11บ้านดงขวางน้อย          นายพอดี       ธนะคำดี           เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                          หมู่ที่ 12บ้านหนองบ่อน้อย         นายวรพจน์    ทันอินทรอาจ     เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

   2.1.7ประชากร

                      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  มีประชากรทั้งสิ้น 6,332คน แยกเป็น เพศชาย 3,112คนเพศหญิง 3,220คนมีครัวเรือน 1,696ครัวเรือน(ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอนาแก)

   ตารางที่ 1ตารางเปรียบเทียบช่วงชั้นอายุของประชากร (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอนาแก ณ วันที่ 1เมษายน2559  ) 

   

   2.2ด้านเศรษฐกิจ

   

   2.2.1 อาชีพ

                     อาชีพหลัก คือ การทำนาการทำสวนยางพารา

                      อาชีพรอง คือ การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน  การค้าขาย  การรับจ้างทั่วไป อาชีพเสริม คือ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านตามครัวเรือน การจักสาน การทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า โรงน้ำดื่ม  และโรงสีข้าวขนาดเล็ก

    2.2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้แก่ 

                        - ปั้มน้ำมัน                                                                   1        แห่ง

                      - ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ                                                    9       แห่ง

                        - โรงสี                                                                      24       แห่ง

                      - ร้านค้า                                                                    33       แห่ง

                      - ร้านอาหาร                                                                 4        แห่ง

                       - โรงน้ำดื่ม                                                                  2        แห่ง

                      - รีสอร์ท                                                                     1        แห่ง 

   

   2.3 ด้านสังคม

    2.3.1 การศึกษา

    2.3.1.1โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน4แห่งประกอบด้วย

                        -โรงเรียนบ้านหนองบ่อ                      

                       -โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง

                       -โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ  

                       -โรงเรียนบ้านดงดู่งาม    

               2.3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 1 แห่งประกอบด้วย

                       - โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล

               2.3.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

                       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเฉลียวนภาลัย

                       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ

                       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขวาง

               2.3.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                         12      แห่ง

               2.3.1.5หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                                               12      แห่ง

  2.3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

              การนับถือศาสนา  ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ

              2.3.2.1 วัดจำนวน 8 แห่ง ได้แก่

                        -วัดโพธิ์ชัย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1                                        

                       -วัดศรีสะอาด บ้านยางคำ หมู่ที่ 4          

                       -วัดศรีนวลแจ้ง   บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5      

                        -วัดศรีบุญเรืองบ้านโพนงาม หมู่ที่ 6

                       - วัดโพธิ์ศรี บ้านดินดำ หมู่ที่

                     -วัดศรีเฉลียวนภาลัยบ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8

                      -วัดศรีนครานุรักษ์บ้านดงบัง หมู่ที่ 9

                      -วัดศรีจอมแจ้ง บ้านนากุง หมู่ที่ 10                                     

            2.3.2.2 สำนักสงฆ์ จำนวน  8  แห่ง  ได้แก่          

                       -วัดใหม่สามัคคีสีลคุณ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3

                       - วัดป่าบ้านยางคำ บ้านยางคำ หมู่ที่ 4

                        - วัดห้วยนางออ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5

                       - วัดถ้ำผาแดง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6

                       - วัดป่าบ้านหมากเฟือง บ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8

                       - วัดนากุงน้อย บ้านนากุง หมู่ที่ 10

                     -วัดบ้านโพนดู่บ้านดงขวางน้อย หมู่ที่ 11   

                     - วัดป่าหนองแวง บ้านหนองบ่อน้อย หมู่ที่ 12 

   

   2.3.3 การสาธารณสุข

                2.3.3.1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

             - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ ให้บริการประชาชนจำนวน7 หมู่บ้าน  ได้แก่

       (1) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1

      (2) บ้านหนองบ่อ หมู่ที 2

      (3) บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3

       (4) บ้านดินดำ หมู่ที่ 7

       (5) บ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8

       (6) บ้านดงบัง หมู่ที่ 9

       (7) บ้านหนองบ่อน้อย หมู่ที่ 12

   

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขวาง ให้บริการประชาชนจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

             (1) บ้านยางคำ หมู่ที่ 4

            (2) บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5

            (3) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6

            (4) บ้านนากุง หมู่ที่ 10

             (5) บ้านดงขวางน้อย หมู่ที่ 11

       2.3.3.2 สถานพยาบาลเอกชน                                    3        แห่ง

       2.3.3.3 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                  1        แห่ง

      2.3.3.4 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                           ร้อยละ 100

      2.3.3.5 มีการจัดตั้ง อสม.                                                ทุกหมู่บ้าน

  2.3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      - สถานีตำรวจภูธร                                                           1        แห่ง

      - สถานีดับเพลิง                                                             -         แห่ง

            - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               1        แห่ง  เข้าชม : 1706


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์