[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนดำเนินงานประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
E-Service
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.11.178
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  216 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  321 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  9225 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  7024 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  16249 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  112080 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


  นางจินตนา  อินภูวา
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  (นายวรวุฒิ   อินภูวา)
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


  เข้าชม : 1627


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์