[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 35.172.195.82
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  65 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  50 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1392 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  1392 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  47969 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557    

  ประชาสัมพันธ์  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  โครงการฝึกอาชีพเพื่อคนสูงวัย "กิจกรรมเสริมสวย" ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

   

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  โครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  - โครงการก่อสร้างฐานรากถังกรองพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านนากุง
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านหนองบ่อ
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านดงบัง
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ บ้านหนองบ่อน้อย
  - โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตัดใหม่สายรอบหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านโพนดู่
  - โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๔ บ้านยางคำ
  - โครงการสร้างรั้ว อบต.หนองบ่อ ด้านข้าง
  - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมผาปิด หมู่ ๓ บ้านโนนสังข์
  - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมผาปิด หมู่ ๕ บ้านดงขวาง
  - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมผาปิด หมู่ ๘ บ้านหมากเฟือง
  - โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๖ บ้านโพนงาม
  - โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติพร้อมห้องน้ำ หมู่ ๗ บ้านดินดำ
  - โครงการขุดลอกลำห้วยเตย หมู่ ๒ บ้านหนองบ่อ 
  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายห้วยยาง - โพนงาม หมู่ ๖ บ้านโพนงาม
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองบ่อ

  ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

  โครงการศึกษาดูงาน อบต.หนองบ่อ  ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2560

   

  กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ของ อบต.หนองบ่อ 

   

     โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม  

   

  1.      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำหมากเฟือง

  2.      โครงการขยายทางลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ

  3.      โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำดื่มพร้อมตู้หยอดเหรียญ หมู่ 5 บ้านดงขวาง ตำบลหนองบ่อ

  4.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ

  5.      โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดงบังตำบลหนองบ่อ

  6.      โครงการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนากุง ตำบลหนองบ่อ

  7.      โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองบ่อน้อย ตำบลหนองบ่อ

  8.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างที่ทำการ อบต.หนองบ่อ พร้อมทางเข้าอาคารฝึกอบรมอาชีพ

  9.      โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหนองบ่อ-โพนงาม

  10.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ

  11.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ตำบลหนองบ่อ

  12.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ ตำบลหนองบ่อ

  13.  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำจากลำห้วยยางบ้านดงบังถึงบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ ตำบลหนองบ่อ

  14.  โครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านหมากเฟือง ตำบลหนองบ่อ

  15.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่ ตำบลหนองบ่อ 

  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙

   
                                       
        

  โครงการขยะแลกไข่และเกลือไอโอดีน ประจำปี ๒๕๕๙

    

  กิจกรรมวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

  ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

   1.             โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำหมากเฟือง       

  ราคากลาง 408,000.- บาท

  2.             โครงการขยายทางลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ

  ราคากลาง 227,000.-บาท

  3.             โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำดื่มพร้อมตู้หยอดเหรียญหมู่ 5บ้านดงขวาง ตำบลหนองบ่อ

  ราคากลาง  295,000.-บาท

  4.             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ

  ราคากลาง 164,000.-บาท

  5.             โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง ตำบลหนองบ่อ          

  ราคากลาง 270,000.-บาท

  6.             โครงการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนากุง ตำบลหนองบ่อ      

  ราคากลาง 350,000.-บาท

  7.             โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองบ่อน้อย ตำบลหนองบ่อ

  ราคากลาง 290,000.-บาท

  8.             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างที่ทำการ อบต.หนองบ่อ พร้อมทางเข้าอาคารฝึกอบรมอาชีพ               
  ราคากลาง 230,000.-บาท

  9.             โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหนองบ่อ-โพนงาม    

  ราคากลาง 348,000.-บาท

  10.      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ

  ราคากลาง 228,000.-บาท

  11.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ ตำบลหนองบ่อ           

  ราคากลาง 330,000.-บาท

  12.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ ตำบลหนองบ่อ

  ราคากลาง 310,000.-บาท

  13.      โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำจากลำห้วยยางบ้านดงบังถึงบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ

  ตำบลหนองบ่อ ราคากลาง 225,000.-บาท

  14.      โครงการก่อสร้างรางระบายพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านหมากเฟือง  ตำบลหนองบ่อ           

  ราคากลาง 330,000.-บาท                                 

  15.      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่ ตำบลหนองบ่อ

  ราคากลาง 265,000.-บาท


   


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์