[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.226.243.36
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  46 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  97 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  596 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  2664 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  8176 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  54753 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557    

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         

  2.1สภาพทั่วไป

  2.1.1ที่ตั้ง

                      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอนาแก ไปตามถนนสายสกลนคร – นาแก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223) ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแกประมาณ 14กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ80กิโลเมตร

  2.1.2 เนื้อที่

                     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีพื้นที่ประมาณ 63ตารางกิโลเมตร

  2.1.3 ภูมิประเทศ

                     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นราบลุ่มและที่ดอน มีลักษณะเป็นทุ่งกว้างซึ่งปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ำท่วมขังมีป่าไม้สลับกับพื้นที่ราบ มีลำห้วยและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเหมาะแก่การทำการเกษตรปลูกข้าวนาปี พืชไร่ ยางพาราและยาสูบทางตอนใต้เป็นที่ราบสูงติดเทือกเขาภูพาน สภาพป่าเป็นไม้เต็งรังและหินสลับซับซ้อน

  2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ

                     โดยทั่วไป ตำบลหนองบ่อเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ รวมทั้งอิทธิพลจากป่าไม้บนเทือกเขาภูพาน

  2.1.5อาณาเขตติดต่อ

                      ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตตำบลวังยาง           อำเภอวังยาง     จังหวัดนครพนม

                      ทิศใต้             ติดต่อกับเขตตำบลกกตูม            อำเภอดงหลวง   จังหวัดมุกดาหาร

                      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลคำพี้                 อำเภอนาแก      จังหวัดนครพนม

                      ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลเหล่าโพนค้อ         อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

  2.1.6 การปกครอง

                      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีจำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

                  หมู่ที่ 1บ้านหนองบ่อ          นายอาคม      วงค์แสนชัย       เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                     หมู่ที่ 2บ้านหนองบ่อ           นางราตรี      แสนสระ             เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                     หมู่ที่ 3บ้านโนนสังข์            นายคำใบ      จันโทวาท         เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่ 4บ้านยางคำ              นายวีระพงษ์   วงศ์ศรียา          เป็น กำนัน

                      หมู่ที่ 5บ้านดงขวาง            นายวิธาน      คำเพชรดี           เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่ 6บ้านโพนงาม            นายปันจง     เทือกตาถา         เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่ 7บ้านดินดำ                นายมงคล      ตาแสงโคตร      เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่ 8บ้านหมากเฟือง        นายสมคิด     จันโทวาท          เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่ 9  บ้านดงบัง              นายสมพงค์    หารคำอุ้ย         เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่ 10บ้านนากุง               นางมณีวรรณ์  สาลีพร            เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่ 11บ้านดงขวางน้อย     นายพอดี       ธนะคำดี            เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

                      หมู่ที่ 12บ้านหนองบ่อน้อย         นายวรพจน์    ทันอินทรอาจ        เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

   


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์