[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
คู่มือและองค์ความรู้
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.208.22.127
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  43 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  313 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1304 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1286 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  8081 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  29697 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560

   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับแก้ไข ฉบับที่ ๑)

  ประจำปีงบประมาณ  พ.. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

  ********************

  ๑.  หลักการและเหตุผล

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๑๖  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙   มีผลบังคับใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้บทกำหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการกลางกำหนด (ก.กลาง)  ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี โดยให้คำนึงถึงภารกิจอำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  คุณภาพของงาน  และปริมาณงาน  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๓๕  ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่เกิน ๔๐ %  ซึ่งในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  (ฉบับแก้ไข ฉบับที่ ๑)  ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมาย  ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  .  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (.กลางเรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (.จังหวัด)  กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ว่าจะมีตำแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จำนวนเท่าใด  ให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนกระทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (.กลาง)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (.กลางกำหนด

  .  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยให้เสนอให้  คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี

                     ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศ  ณ  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่

  ๑.๔  หนังสือ สำนักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๒  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  เรื่องซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)  ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)  พร้อมขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดแก้ไขปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘๒๕๖๐) แล้วเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับแก้ไข ฉบับที่ ๑) ประปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘๒๕๖๐  ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบอัตรากำลังในระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘๒๕๖๐) ต่อไป

  ๒.  วัตถุประสงค์

                     .๑  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  มีโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งงานและระบบงานที่มีความเหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน  และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๕๘

                     .๒  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดตำแหน่ง  และการจัดสรรอัตรากำลัง  ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒)  รวมถึงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ..๒๕๔๒  และเป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๒  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  เรื่องซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 

                     .๓  เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล (.อบต.จังหวัดสามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง  และการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

                     .๔  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ให้เหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน 

                     .๕  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  สามารถวางแผนอัตรากำลัง  ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

                     ๒.๖  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  ๓.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี

  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เป็นประธานกรรมการ จึงเห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี (ฉบับแก้ไข ฉบับที่ ๑)  ประปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘๒๕๖๐  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้

  .๑  วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒)  รวมถึงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่น และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

  .๒  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครพนม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  .๓  กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มสายงานต่างๆ

  .๔ จัดทำกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี โดยมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

  .๕  วางแผนพัฒนาบุคลากร  ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

  ๓.๖  ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้างทุกคน  ได้ปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมที่ได้ประกาศไว้

  ๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

  เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง    ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  มีความครบถ้วน  เหมาะสมกับภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และการประชุมประชาคมในพื้นที่  พบว่ามีปัญหาและความจำเป็นพื้นฐาน  และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สำคัญ  โดยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และความต้องการของประชาชน แบ่งออกเป็น  ด้านต่าง ๆ  ดังนี้

  ๔.๑  สภาพปัญหา

  ๔.๑.๑  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  ๑.  การคมนาคมภายในตำบลไม่สะดวก  ถนนลูกรังและลาดยางมีสภาพชำรุดเสียหาย

  ๒.  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามเขตชุมชนไม่เพียงพอ

  ๓.  ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

  ๔.๑.๒  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทำ

  ๑.  ปัญหาการรวมกลุ่มอาชีพ ยังไม่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

  ๒.  ปัญหาขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร

  ๓.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

  ๔.  ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพอื่น

  ๕.  ประชาชนขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม

  ๔.๑.๓  ปัญหาด้านสาธารณสุขและการอนามัย

  ๑.  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  เป็นต้น

  ๒.  ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  หัวใจ

  ๓.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

  ๔.  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  และคนพิการ  ยังไม่ทั่วถึง

  ๕.  ประชาชนขาดสวัสดิการคุ้มครองการรักษาพยาบาล

  ๔.๑.๔  ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

  ๑.  ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภคในฤดูแล้ง

  ๒.  เกษตรกรขาดน้ำเพื่อการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง

  ๓  ระบบประปาหมู่บ้าน  มีไม่เพียงพอ

  ๔.  แหล่งน้ำตามธรรมชาติตื้นเขิน

  ๔.๑.๕  ปัญหาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  ๑.  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร  แหล่งเรียนรู้  เพื่อศึกษาหาความรู้

  ๒.  การขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

  ๓.  ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษาสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

  ๔.  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้ยากไร้ ได้รับสวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง

  ๕.  ประชาชนขาดสวัสดิการและการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง

  ๔.๑.๖  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๑.  ขาดบุคลากรและอุปกรณ์ในการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒.  คลองหรือทางระบายน้ำตื้นเขิน  มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก

  ๓.  ขาดการจัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

  ๔.  ขาดบุคลากรและอุปกรณ์ในการคุ้มครองดูแลที่สาธารณประโยชน์

  ๕.  การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

  ๔.๑.๗  ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

  ๑.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการเมือง  การปกครอง

  ๒.  องค์กรภาคประชาชน  ยังไม่มีความเข้มแข็ง  และพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

  ๓.  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น

  ๔.  บุคลากรของท้องถิ่นยังขาดความรู้  ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

  ๕.  ขาดบุคลากรและอุปกรณ์ในการพัฒนาการบริการสาธารณะ

  ๔.๑.๘  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

  ๑.  หมู่บ้านขาดการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

  ๒.  ประชาชน และศาสนสถานขาดการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านศาสนา

  ๓.  สถานศึกษาขาดแคลน วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษา

  ๔.๒  ความต้องการของประชาชน

  ๔.๒.๑  ความต้องการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  ๑.  ก่อสร้าง  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทุกชนิดในเขตตำบลให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

  ๒.  ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น  ตามจุดสำคัญ

       และขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน

  ๓.  ประสานและเร่งรัดหน่วยงานที่ดินขอออกเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของประชาชน

  ๔.๒.๒  ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทำ

  ๑.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

  ๒.  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

  ๓.  ส่งเสริมการตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง

  ๔.  สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน  กองทุนหมู่บ้าน  ลานค้าชุมชน

  ๕.  ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชากร  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และการศึกษาดูงาน

  ๔.๒.๓  ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย

  ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ให้ความรู้  ควบคุมและระวังโรคติดต่อแก่ประชาชน

  ๒.  การรับ - ส่งผู้ป่วยที่รวดเร็วและปลอดภัย  มีมาตรฐาน

  ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

  ๔.  รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

  ๕.  ให้มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ

  ๔.๒.๔  ความต้องการด้านแหล่งน้ำ

  ๑. ปรับปรุง พัฒนาและก่อสร้างแหล่งน้ำต่าง ๆ  เช่นขุดสระน้ำ บ่อน้ำขนาดเล็กเพิ่มในพื้นที่

  ๒.  ให้มีการวางระบบการใช้น้ำในลักษณะชลประทานเพื่อการเกษตรให้มากขึ้น

  ๓  ให้มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

  ๔.  ให้มีการขุดลอกคลอง  ทางระบายน้ำ  และกำจัดวัชพืช

  ๔.๒.๕  ความต้องการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  ๑.  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล  ห้องสมุดชุมชน

  ๒.  ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ  สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

  ๓.  อบรมให้ความรู้  ความเข้าใจในการบำรุงรักษาสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

  ๔.  จัดให้มีสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากไร้

  ๕.  สนับสนุนประชาชนในตำบลจัดทำกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา

  ๔.๒.๖  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนและองค์กรต่างๆ  ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และ

       ร่วมกันรักษาและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒.  ขุดลอกคลองหรือทางระบายน้ำที่ตื้นเขิน  และกำจัดวัชพืชที่ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก

  ๓.  รณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ลดน้อยลง

  ๔.  จัดทำแนวเขตที่ดินสาธารณะ  ที่ดินของรัฐต่างๆ

  ๕.  รณรงค์และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

  ๔.๒.๗  ความต้องการด้านการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

  ๑.  อำนวยความสะดวกและปรับปรุงการให้บริการประชาชน  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

       ทางการเมือง การปกครองต่าง ๆ  ให้ประชาชนทราบ

  ๒.  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน

  ๓.  ส่งเสริมการศึกษา  ฝึกอบรม  แก่บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง  และฝ่ายประจำ  เพื่อเป็นการ

       พัฒนาบุคลากร  พัฒนาความรู้  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

  ๔.  จัดหา  ปรับปรุง  เครื่องมือ  เครื่องใช้ให้ได้มาตรฐานและทันสมัยยิ่งขึ้น

  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม

  ๔.๑.๘  ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

  ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้านอย่างทั่วถึงให้การสนับสนุนโครงการ

  ๒.  ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

  ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการของสถานศึกษาภายในเขตตำบลที่ขอรับการสนับสนุน

       งบประมาณตามโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.

  ๕.  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อนั้น จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา  และร่วมรับผิดชอบ ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน โดยเห็นว่า การพัฒนาท้องถิ่นจะสำเร็จผลสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ และเกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาในทุกระดับ  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองในท้องถิ่น โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง

  การวิเคราะห์ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒)  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒  รวมถึงกฎหมายอื่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ใช้เทคนิค  SWOT  เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  ๗  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ ๖  พ.ศ.๒๕๕๒)  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..๒๕๔๒  ดังนี้

  .๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  (๑)      การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ ())

  (๒)      การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา ๑๖ ())

  (๓)      การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ ())

  (๔)      การจัดให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ ())

  (๕)      การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ ())

  (๖)      การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ ())

  (๗)      การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ ())

  .๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  (๑)      ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ ())

  (๒)      ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ ())

  (๓)      ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา ๖๘ ())

  (๔)      การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))

  (๕)      การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา ๑๖ (๑๕))

  (๖)      การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))

  (๗)      การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))

  (๘)      การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))

  (๙)      การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))

  .๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  (๑)      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ () และมาตรา ๑๖ (๒๙))

  (๒)      การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ ())

  (๓)      การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓) และมาตรา ๑๖ (๒๕))

  (๔)      การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา ๑๖ (๑๗))

  (๕)      การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))

  (๖)      การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))

  .๔  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  (๑)      ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ ())

  (๒)      ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ ())

  (๓)      บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ ())

  (๔)      ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))

  (๕)      การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ ())

  (๖)      กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))

  (๗)      การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ ())

  (๘)      การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ ())

  .๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (๑)      คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ ())

  (๒)      รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ   สิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ ())

  (๓)      การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔))

  .๖  ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (๑)      บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  (มาตรา ๖๗ () และ มาตรา ๑๖ (๑๑))

  (๒)      ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ ())

  (๓)      การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ ())

  .๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐหรือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรประชาชน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  (๑)      ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ ())

  (๒)      กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา ๑๖ (๓๑))

  (๓)      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑))

  (๔)      หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา ๖๘ (๙))

  (๕)      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖))

  (๖)      การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗))

  ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้นนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล จำเป็นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจหน้าที่ไว้ เพื่อแก้ไขปัญหา และความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ โดยจะต้องจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ นอกจากนั้นแล้วการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องและสนองนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเป็นสำคัญ

   

  หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘  หมายถึง พ...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.. ๒๕๓๗  (รวมที่

                 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒)

                 มาตรา ๑๖ , ๑๗ และ ๔๕  หมายถึง พ...กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่

                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒

  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

  ภารกิจหลัก

  ๑.    การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

  ๒.     การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

  ๓.     การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  ๔.    การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

  ๕.     การส่งเสริมการศึกษา

  ๖.     การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ภารกิจรอง

  ๑.    การส่งเสริมการเกษตร

  ๒.     การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

  ๓.     การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

  ๔.     การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๕.     การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

  สรุปปัญหา และแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

  ตามที่โครงสร้างส่วนราชการเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม)  เห็นชอบให้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๕  ส่วน ได้แก่  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กองคลัง  กองช่าง  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วนสวัสดิการสังคม  นั้น

  เพื่อให้การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  (ฉบับแก้ไข  ฉบับที่ ๑)  สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศ ณ วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๒  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  เรื่องซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงขอปรับปรุงกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๕  ส่วน  ได้แก่  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กองสวัสดิการสังคม  และกำหนดให้มีกรอบอัตรากำลังลดลงโดยมีพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  ๑๙  อัตรา  พนักงานจ้าง  จำนวน  ๑๐  อัตรา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๙  อัตรา  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  ๓๘  อัตรา 

  จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมในทุกส่วนราชการ  ถึงแม้จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่จะให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงยังมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ  นั้น  แต่เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๓๕  ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน ๔๐ %  ซึ่งในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  (ฉบับแก้ไข ฉบับที่ ๑)  จึงไม่สามารถเพิ่มจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานได้  อีกทั้งจึงจำเป็นต้องปรับลดบุคลากรบางตำแหน่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

  ๘.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เกิดขึ้นข้างต้น  รวมถึงภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่กำหนดไว้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  จึงมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.. ๒๕๓๗  (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.. ๒๕๔๒  โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้

  ๘.๑  โครงสร้าง

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  มีภารกิจด้านต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น  เช่น  ภารกิจด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ด้านการส่งเสริมการเกษตร  ด้านการฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมนครัวเรือน  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นในการกำหนดงานในส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่  ซึ่งในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  จะกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน  หรือฝ่ายต่างๆ แต่ในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้นแล้ว  และเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการขึ้นใหม่ต่อไป  โดยกำหนดส่วนราชการ และงานต่างๆ  ดังนี้

  ๑.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  แบ่งเป็น

  ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป      ๑.๒  งานนโยบายและแผน

  ๑.๓  งานกฎหมายและคดี       ๑.๔.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  ๒.  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับ  การจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุม  เงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งเป็น

  ๒.๑  งานการเงิน                          ๒.๒  งานบัญชี

  ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้        ๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

  ๓.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและ  เขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งเป็น

  ๓.๑  งานก่อสร้าง                         ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

  ๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค

  ๔.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งเป็น

  ๔.๑  งานบริหารการศึกษา

  ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  ๕. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชมแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งเป็น

  ๕.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     ๕.๒  งานสังคมสงเคราะห์

  ๕.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

  ตารางโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

  โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

  โครงสร้างแผนอัตรากำลัง (แก้ไข)

  หมายเหตุ

  . สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

        - งานธุรการ

        - งานบริหารงานบุคคล

        - งานเลือกตั้ง

        - งานตรวจสอบภายใน

        - งานกิจการสภา

        - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

        - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

        - งานส่งเสริมการเกษตร และปศุสัตว์

  ๑.๒ งานนโยบายและแผน

        - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

        - งานวิชาการ

        - งานงบประมาณ

  ๑.๓ งานกฎหมายและคดี

        - งานกฎหมายและคดี

        - งานร้องเรียนอุทธรณ์และร้องทุกข์

        - งานข้อบัญญัติและระเบียบ

  ๑.๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        - งานอำนวยการ

        - งานป้องกันและฟื้นฟู

        - งานกู้ชีพกู้ภัย

   

   

   

   

  . สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

        - งานธุรการ

        - งานบริหารงานบุคคล

        - งานเลือกตั้ง

        - งานตรวจสอบภายใน

        - งานกิจการสภา

        - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

        - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

        - งานส่งเสริมการเกษตร และปศุสัตว์

  ๑.๒ งานนโยบายและแผน

        - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

        - งานวิชาการ

        - งานงบประมาณ

  ๑.๓ งานกฎหมายและคดี

        - งานกฎหมายและคดี

        - งานร้องเรียนอุทธรณ์และร้องทุกข์

        - งานข้อบัญญัติและระเบียบ

  ๑.๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        - งานอำนวยการ

        - งานป้องกันและฟื้นฟู

        - งานกู้ชีพกู้ภัย

   

   

   

   

  กำหนดงานต่างๆ ของ

  ๑. สำนักปลัด อบต.

  ๒. กองคลัง

  ๓. กองช่าง

  ๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  ๕.กองสวัสดิการสังคม

   

  โดยเพิ่มเติมจากที่ ก.อบต.กำหนดไว้ เพื่อรองรับภารกิจของส่วนต่างๆตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้าง

  โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

  โครงสร้างแผนอัตรากำลัง (แก้ไข)

  หมายเหตุ

  ๒. กองคลัง

  ๒.๑ งานการเงิน

        - งานการเงิน

        - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

        - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

        - งานเก็บรักษาเงิน

  ๒.๒ งานบัญชี

        - งานการบัญชี

        - งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน

        - งานงบการเงินและงบทดลอง

        - งานแสดงฐานะทางการเงิน

  ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

         - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและ

           ค่าเช่าและค่าใบอนุญาต

         - งานพัฒนารายได้

         - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

         - งานทะเบียนพาณิชย์

         - งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้

  ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

        - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

        - งานพัสดุ

        - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

  ๒. กองคลัง

  ๒.๑ งานการเงิน

        - งานการเงิน

        - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

        - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

        - งานเก็บรักษาเงิน

  ๒.๒ งานบัญชี

        - งานการบัญชี

        - งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน

        - งานงบการเงินและงบทดลอง

        - งานแสดงฐานะทางการเงิน

  ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

        - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและ

          ค่าเช่าและค่าใบอนุญาต

        - งานพัฒนารายได้

        - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

        - งานทะเบียนพาณิชย์

        - งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้

  ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

        - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

        - งานพัสดุ

        - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

   

   

  โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

  โครงสร้างแผนอัตรากำลัง (แก้ไข)

  หมายเหตุ

  ๓. กองช่าง

  ๓.๑ งานก่อสร้าง

        - งานธุรการ

        - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

        - งานก่อสร้าง  สร้างสะพาน  เขื่อน

          ฝายทดน้ำ

        - งานข้อมูลสถิติก่อสร้าง

        - งานผังเมือง

  ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

        - งานประเมินราคา

        - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

        - งานออกแบบและบริการข้อมูล

  ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค

        - งานประสานกิจการประปา

        - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

        - งานระบายน้ำ

  ๓. กองช่าง

  ๓.๑ งานก่อสร้าง

        - งานธุรการ

        - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

        - งานก่อสร้าง  สร้างสะพาน  เขื่อน

          ฝายทดน้ำ

        - งานข้อมูลสถิติก่อสร้าง

        - งานผังเมือง

  ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

        - งานประเมินราคา

        - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

        - งานออกแบบและบริการข้อมูล

  ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค

        - งานประสานกิจการประปา

        - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

        - งานระบายน้ำ

   

   

  โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

  โครงสร้างแผนอัตรากำลัง (แก้ไข)

  หมายเหตุ

  ๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ๔.๑ งานบริหารการศึกษา

        - งานธุรการ

        - งานการเงินบัญชีและพัสดุ

        - งานวางแผนและโครงการ

        - งานการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนา

          เด็กเล็ก

        - งานโรงเรียน

  ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

        วัฒนธรรม

        - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

        - งานกิจการศาสนา

        - งานกีฬาและนันทนาการ

        - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

        - งานการศึกษานอกระบบและ

          การศึกษาตามอัธยาศัย

  ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ๔.๑ งานบริหารการศึกษา

        - งานธุรการ

        - งานการเงินบัญชีและพัสดุ

        - งานวางแผนและโครงการ

        - งานการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนา

          เด็กเล็ก

        - งานโรงเรียน

  ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

        วัฒนธรรม

        - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

        - งานกิจการศาสนา

        - งานกีฬาและนันทนาการ

        - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

        - งานการศึกษานอกระบบและ

          การศึกษาตามอัธยาศัย

   

   

  โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

  โครงสร้างแผนอัตรากำลัง (แก้ไข)

  หมายเหตุ

  ๕. ส่วนสวัสดิการสังคม

  ๕.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

        - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

        - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน        ๕.๒ งานสังคมสงเคราะห์

        - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

        - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา

          ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

        - งานปัญหาแรงงานในพื้นที่

  ๕.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

        - งานส่งเสริมอาชีพชุมชน

        - งานพัฒนาสตรี

        - งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี

          คนชรา  และผู้ประสบปัญหาความ  

          ยากจน

  ๕. กองสวัสดิการสังคม

  ๕.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

        - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

        - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน        ๕.๒ งานสังคมสงเคราะห์

        - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

        - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา

          ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

        - งานปัญหาแรงงานในพื้นที่

  ๕.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

        - งานส่งเสริมอาชีพชุมชน

        - งานพัฒนาสตรี

        - งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี

          คนชรา  และผู้ประสบปัญหาความ  

          ยากจน

   

   

  ๘.๒  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ได้กำหนดโครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ โดยคงส่วนราชการไว้ ๑ สำนัก ๔ กอง ตามโครงสร้างเดิม และได้แบ่งส่วนราชการย่อยในแต่ละส่วนเป็นงาน ซึ่งในแต่ละงานจำเป็นต้องบรรจุบุคลากรเพิ่มเติมและปรับลดบางตำแหน่งที่ไม่จำเป็นลง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ  เนื่องจากปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างเป็น อบต.ขนาดกลาง เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ทำการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งตามภารกิจของพนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการครู  ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดังนี้

                     ๘.๒.๑  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล

  นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง  (ปลัด อบต.)                         จำนวน  ๑  อัตรา

  นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น  (รองปลัด อบต.)                      จำนวน  ๑  อัตรา

  ๘.๒.๒  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น  (หัวหน้าสำนักปลัด)                     จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑)  งานบริหารงานทั่วไป

  นักจัดการงานทั่วไป  (ปก./ชก.)                                       จำนวน  ๑  อัตรา

  นักทรัพยากรบุคคล  (ปก.)                                           จำนวน  ๑  อัตรา

  เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)                                       จำนวน  ๑  อัตรา

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ชง.)                                       จำนวน  ๑  อัตรา

  ๒)  งานนโยบายและแผน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก.)                                จำนวน  ๑   อัตรา

  ๓)  งานกฎหมายและคดี

  ๔)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปง.)                 จำนวน ๑ อัตรา

  .๒.๓  กองคลัง

  นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น  (ผู้อำนวยการกองคลัง)               จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑)  งานการเงิน

  ๒)  งานบัญชี

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ชง.)                                 จำนวน  ๑  อัตรา

  ๓)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (ปก.)                                     จำนวน    อัตรา

  ๔)  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

  นักวิชาการพัสดุ  (ปก.)                                              จำนวน  ๑  อัตรา

  ๘.๒.๔  กองช่าง

  นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น  (ผู้อำนวยการกองช่าง)                   จำนวน  ๑  อัตรา

  ๑)  งานก่อสร้าง

  นายช่างโยธา  (ชง.)                                                  จำนวน  ๑  อัตรา

  ๒)  งานออกแบบและควบคุมอาคาร

  ๓)  งานประสานสาธารณูปโภค

  ๘.๒.๕  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น  (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

                                                                                                           จำนวน ๑  อัตรา

  ๑)  งานบริหารการศึกษา

  ครูผู้ดูแลเด็ก  ระดับ คศ.๑ และระดับครูผู้ช่วย                      จำนวน  ๕  อัตรา

   

  ๒)  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นักวิชาการศึกษา  (ชก.)                                             จำนวน  ๑  อัตรา

  ๘.๒.๖  กองสวัสดิการสังคม

  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น  (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

  จำนวน ๑  อัตรา

  ๑)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

  นักพัฒนาชุมชน (ปก.)                                              จำนวน  ๑  อัตรา

  ๒)  งานสังคมสงเคราะห์

  ๓)  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ..๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข ฉบับที่ ๑)

  ส่วนราชการ

  กรอบอัตรา

  กำลังเดิม

  อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ เวลา ๓ ปีข้างหน้า

  เพิ่ม / ลด

  หมายเหตุ

   

  ๒๕๕๘

  ๒๕๕๙

  ๒๕๖๐

  ๒๕๕๘

  ๒๕๕๙

  ๒๕๖๐

   

  ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

  รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  สำนักปลัด อบต.

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  นักจัดการงานทั่วไป  (ปก./ชก.)

  นักทรัพยากรบุคคล  (ปก.)

  เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ชง.)

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก.)

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปง.)

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.)

  พนักงานจ้าง

  พนักงานขับรถยนต์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  คนสวน

  พนักงานสูบน้ำ

  คนงานทั่วไป

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

   

   

   

   

   

  -

   

   

  -

   

  -

  -

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

   

   

  ว่าง

   

  ว่าง

   

   

   

  ยุบเลิก

   

   

   

   

   

  ยุบเลิก ๑ อัตรา

   

   

  กองคลัง

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

  นักวิชาการพัสดุ  (ปก.

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (ปก.)

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ชง.)

  พนักงานจ้าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

  -

  -

  -

   

  -

  -

   

  -

  -

  -

  -

   

  -

  -

   

  -

  -

  -

  -

   

  -

  -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กองช่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

  วิศวกรโยธา  (ปก./ชก.)

  นายช่างโยธา  (ชง.)

  เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)

  พนักงานจ้าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

   

   

  -

   

   

  -

   

   

  -

  -

   

   

  -

  -

   

   

  -

  -

  +๑

  -

   

  -

   

  -

  -

  -

  -

   

  -

   

  -

  -

  -

  -

   

  -

   

   

  ยุบเลิก

  กำหนดเพิ่ม

  ยุบเลิก

   

  ส่วนราชการ

  กรอบอัตรา

  กำลังเดิม

  อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ เวลา ๓ ปีข้างหน้า

  เพิ่ม / ลด

  หมายเหตุ

   

  ๒๕๕๘

  ๒๕๕๙

  ๒๕๖๐

  ๒๕๕๘

  ๒๕๕๙

  ๒๕๖๐

   

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  (นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น)

  นักวิชาการศึกษา  (ชก.)

  ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ คศ.๑

  ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ ครูผู้ช่วย

  พนักงานจ้าง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  กองสวัสดิการสังคม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

  นักพัฒนาชุมชน  (ปก.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

   

  -

  -

  -

   

  -

   

  -

   

  -

   

  -

   

  -

  -

  -

   

  -

   

  -

   

  -

   

  -

   

  -

  -

  -

   

  -

   

  -

   

  -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  รวม

  ๔๑

  ๔๑

  ๓๘

  ๓๘

  -

  -

  -

   

   

  -

  -

  -

  +

  -

   

     เข้าชม : 741


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์